Utvalgte materialer -50%
Les mer
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for salg av Granitop A/S


GENERELLE BESTEMMELSER

– Tilbud: Tilbud er gyldige i 15 dager fra tilbudsdatoen. (Gjelder ikke kampanjer med rabatter på bestemte datoer eller «lagertømming».)

– Priser: Priser som er oppgitt, kan inkludere eller ekskludere MVA avhengig av partnerens kontraktstype. Spør oss direkte om dette ikke er oppgitt i tilbudet.

– Prisendringer: Avtalt pris kan endres etter oppmåling av kjøkkenet, eller andre forhold som tilbudet viser til. Slike endringer blir vanligvis varslet til kunden innen 3 dager etter oppmåling, men når prisendringen utgjør en endring på opptil 5 % av totalordren, er ikke selger pålagt å informere kjøperen. Selgeren er ansvarlig for å dokumentere hva prisendringen skyldes.
Prisen kan også endres som et resultat av forandringer i valutakurser eller endringer i svenske eller utenlandske myndigheters regelendringer, for eksempel endringer i beskatning, tollavgifter eller liknende. Det kan være en kostnadsendring som følge av krigssituasjoner eller andre kriser med liknende effekt eller tjenester som er nødvendige for selgerens prestasjoner, videre gjelder det også kostnadsendringer som følge av unormale forandringer i pris på råmaterialer, arbeid eller produksjon av varene.

– Produktinformasjon: Produktinformasjonen og instruksjoner som omhandler varene og behandlingen av disse, må følges nøye. Kjøperen er også pålagt å følge eventuelle andre instruksjoner som selgeren måtte inkludere. Prøver eller utstillinger av produkter viser kun et omtrentlig eksempel på materialstruktur, farge og overflatebehandling. Avvik fra prøveproduktet kan forekomme. Det kan ikke fremmes klager om at levert steinprodukt ikke er fullstendig identisk med prøven.

– Leveringsklausuler og leveringstid osv. : Leveringstiden som er oppgitt i tilbudet, er den vi streber for å etterleve. Dette kan påvirkes av våre leverandører og underleverandører. Situasjoner som forårsaker forsinkelser av leveransen eller deler av leveransen på opptil 6 uker, kan vi dessverre ikke kompensere for. Med forsinkelse menes at selgeren ikke kan levere ordren. Hvis kjøperen ikke kan motta leveransen, er dette ikke å regne som en forsinkelse og kjøperen plikter å betale sluttfakturaen. Hvis sen levering påvirker andre håndverkeres arbeid, er selgeren ikke pålagt å godtgjøre for dette. Hvis forsinkelsen er på over 6 uker, kan kjøperen være berettiget til kompensasjon bare om en spesialavtale var skrevet på forhånd. Hvis varen er solgt fra et varehus uten emballasje: Etter spesialavtale kan selger sørge for frakt og forsikring av varene på vegne av kjøper. En slik kostnad vil bli belastet separat, minimum fraktkostnad er 1100 NOK inkludert MVA.

Ved bekreftelse av bestillingen og / eller betaling av forskuddsbetaling bekrefter kunden at bestillingens spesifikasjon, beskrivelse og tegninger er forståelige og samsvarer med det som er ønsket.

Leveringstid beregnes fra mottak av forskuddsbetaling. For forhandlere på kommersielle vilkår beregnes leveringstiden fra bestillingens bekreftelse.

Når kunde ønsker ikke å fortsette med ordre etter oppmåling/ bekrefter ikke ordren innen 2 uker etter oppmåling, faktureres kunden kun for oppmålingstjeneste.

Granitop utsteder alle sine produkter med et registrert varemerke og logo. Merket er i 14×60 mm og 18×60 mm størrelse og montert på forkant av benkeplate så langt ved hjørnet det er mulig. Hver kunde har rett til å fjerne denne logoen. Logoen festes med elastisk lim som skader ikke overflaten på steinen.

Leverte produkter anses å ha blitt mottatt når kunden har signert leveringsbekreftelsen. Etterfølgende krav vil ikke bli vurdert.
Ved å betale depositum anses kunden å ha akseptert Granitops salgsbetingelser.

Lagring av ordren / produktene i selskapets Granitop lager er avgiftsbelagt fra dag 31. Datoen på ordrebekreftelsen regnes som starten på lagringsperioden. Lagringsavgiften er 3% av ordreprisen for hver dag som overskrides.

Dersom regningen betales etter betalingsfristen, eller selger sender betalingspåminnelse eller saldomelding, påløper et påminnelsesgebyr. Ved manglende betaling etter påminnelse vil fakturaen bli sendt til inkasso, og morarenter og påminnelsesgebyr belastes.

– Ansvarsforhold for mangler og garanti: Hvis leverte varer har en mangel som selger er ansvarlig for, skal selger innen rimelig tid erstatte, reparere eller bearbeide de leverte varene gratis, men Granitop er ikke pålagt å betale erstatning eller kompensasjon av noen art på grunn av en slik mangel. I tilfeller hvor selgeren ikke klarer å rette feilen etter kjøperens klage er som nevnt ovenfor, kan kjøper lage en avtale med selgeren for å utbedre feilen på selgers bekostning, eller at selger gir fradrag i prisen. En klage som gjelder levert antall, må skje innen åtte dager etter at varene er mottatt, mens misnøye som gjelder kvalitet, toleranser, osv. må gjøres umiddelbart etter at mangelen er oppdaget. Dersom en slik klage ikke blir levert, uansett om kjøperen oppdaget feilen og glemte å rapportere den, mister kjøperen retten til å kreve erstatning. Selgers ansvar er begrenset til feil som innrapporteres innen to år etter at varene er mottatt.
Dersom Granitop har fått i oppdrag å demontere gamle benkeplater, vil i noen tilfeller eksisterende fliser eller skap kunne bli skadet. Vårt ansvar i slike tilfeller er begrenset.

Vi ber om at alle klagespørsmål sendes med bildemateriell til følgende adresse –

– Force majeure: Dersom forhold, som angitt nedenfor (force majeure), hindrer en vellykket levering, hindrer eller forsinker den, fritar selgeren seg for ethvert ansvar og forbeholder seg, etter eget skjønn, helt eller delvis retten til å heve avtalen eller utsette leveringen med en betinget periode som er fritatt fra kontrakten om en bestemt leveringstid. Begrunnelse for fritak skal anses å omfatte manglende evne til å tilegne seg arbeidskraft, brann, utilstrekkelig tilførsel av vann, mangel på strøm, skade på utstyr eller andre forhold med hensyn til jernbane, havner og andre trafikksituasjoner, skip eller andre transportmidler som er forsinket, ødeleggelser under produksjon som umulig kunne ha blitt forutsett, uteblitt, feil eller forsinket levering fra selgers leverandører eller fra deres leverandører av deler, mellomprodukter, råvarer, strøm, osv. eller andre forhold, uansett hvilken type, som er utenfor selgers kontroll og som påvirker selgerens evne til å oppfylle sine leveringsforpliktelser. Dersom selger ikke umiddelbart har varslet kjøperen om at slike forhold har inntruffet, kan ikke selger påberope seg dette som fritaksgrunn. Hvis kjøperen ikke er i stand til å godta den angitte leveringstiden, har kjøperen, forutsatt at varene i produksjonsprosessen ikke har kommet så langt at selger anser seg som ute av stand til å bruke varen til en inneværende eller kommende ordre, rett til å kunne heve kontrakten umiddelbart.

– Betaling: Forskudd 50-100% (i henhold til vilkårene) av ordrebeløpet, dersom kunden bekrefter ordren. Fakturabeløpet skal overføres vår bankkonto eller betaling utføres med betalingskort. Sluttfakturaen må betales før mottak av de bestilte varene eller umiddelbart før montering påbegynnes. Med mindre annet er avtalt skal våre kontraktskunder etter mottak av faktura betale denne senest på forfallsdatoen angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente på 12% per dag. Mottatt reklamasjon endrer ikke forfallsdatoen på faktura. De leverte varene forblir selgers eiendom inntil selger har mottatt full betaling. Dersom varene leveres til tredjepart (kjøkken, entreprenører osv.) er Granitop eier av produktene inntil kunden har betalt prisen i full utstrekning. Dersom kunden går konkurs eller nekter å betale for varene (også dersom kravet er bestridt) har Granitop rett til å kreve de leverte varene tilbake fra mottaker.

– Angrerett: Angrerett gjelder ikke for produkter som er skreddersydd for størrelsen og / eller ønskene til kjøperen. Individuelt forberedte produkter er alle produkter som selger må behandle på noen måte for å tilpasse råmaterialet til kjøperens ønsker. Hvis en skriftlig avtale er inngått mellom kjøper og selger for retur av de bestilte produktene, skal kostnadene knyttet til refusjon betales av kjøperen, med mindre annet er avtalt.

– Tvister: Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne avtalen, skal avgjøres gjennom mekling etter voldgiftsloven. Selgeren har rett til å innkreve et forfalt krav gjennom rettssystemet.

Maler og mønster:
• Hvis spesialtilpassede maler blir innlevert, skal de være av en slik kvalitet at de kan brukes i produksjonen slik at produksjon av en ny mal ikke er nødvendig. Disse skal være av et fast materiale som kryssfiner, sponplate, trefiberplater eller liknende. Maler av papp, isopor, kartong eller liknende vil kun bli akseptert på kundens ansvar med tanke på feil som kan oppstå under produksjon ved å bruke en slik mal.
• Malene må vise hvilke kanter som er synlige og hvilke plater som møtes.
• I tilfeller hvor det skal lages fordypning i steinen, må plasseringen og dimensjonene til fordypningen være spesifisert.
• Dimensjoner på hull og plasseringen av kraner, oppvaskmiddelpumper eller liknende må være indikert.
• Hvis kunden har levert en mal og Granitop skal utføre arbeidet med installering, er det forventet at de nødvendige justeringsmålingene er tatt i betrakting.
• For mønster som lages av Granitop er det nødvendig at kunden eller en representant for kunden er til stede for å kunne svare på spørsmål.
• Overflater som skal mønsterbehandles skal være ryddet for verktøy, midlertidige plater og andre materialer.

I tilfeller hvor disse spesifiserte forholdene ikke blir møtt, reserverer vi oss retten til å avslutte arbeidet. Kunden vil bli belastet om det påløper ekstra kostnader på grunn av dette. Et returbesøk vil koste minimum 1000 NOK, begrenset oppad til 3000 NOK (ekskludert MVA). Oppmålingspris 1200 NOK (ekskludert MVA).

Montering:
• For å gjøre det lettere å beregne nødvendig personell eller vurdere om kran er nødvendig, må alle basisforhold (for eksempel antall etasjer, størrelse på heiser/ trappeoppgang, vanskelig terreng ved leveringstidspunktet og andre viktige forhold) være spesifisert.
• Fundamentet må være av en slik kvalitet at steinplater kan monteres på det. Planhet og ubalanse kan ikke overskride +/- 2 mm.
• Større fordypninger i benkeskapene for kummer, kokeplater og liknende må være utført av kunden eller kundens innleide håndverkere. Hovedkanten og siderammen hvor kummen blir montert, pleier vanligvis å måtte kuttes med et par tommer eller i noen tilfeller fjernes fullstendig, og selgeren erstatter ikke denne med en ny.
• Fliser må ikke være lagt på en slik måte at det hindrer montering av steinplaten.
• Hvis steinen er kombinert med benkeplater i andre materialer, må disse monteres etter at steinen er ferdig montert.
• Flater hvor steinen skal monteres, må være fri for verktøy, midlertidige plater og andre materialer.
• Kunden eller en representant må være til stede for å godkjenne materialene og monteringen.
• Enkelte ganger kan det bli slitasjemerker/malingsskade på vegger osv., hvor platene er ”presset” på plass.
• Granitops forbruksvarer er inkludert i prisen.

Følgende er ikke inkludert i montering av steinen:
• Gulvbeskyttelse på gulv som er berørt. (Vi kan ikke ta av oss sko når vi bærer tunge gjenstander.)
• Elektriker og rørleggerarbeid.
• Montering av løse gjenstander, som kraner og kummer er ikke inkludert ordren.
• Fuging av materialer mellom benkeplater og f.eks. fliser, sprutbeskyttelser osv.
• Rengjøring.

I tilfeller hvor disse spesifiserte forholdene ikke blir møtt, forbeholder vi oss retten til å avslutte arbeidet. Kunden vil bli belastet om det påløper ekstra kostnader på grunn av dette. Et returbesøk vil koste minimum 1500 NOK, begrenset oppad til 4500 NOK ekskludert MVA. Oppmålingspris 1200 NOK (ekskludert MVA).

Andre merknader:
Carrara-marmor, annen marmor, sandstein og kalkstein er skjørt materiale og kan skades av syre, vin, blekemiddel, høye temperaturer osv. og kan enkelt ripes opp. Polert marmor kan man ikke gjøre noe med, men med matt marmor kan man noen ganger pusse bort riper. Selv sort granitt er følsom for enkelte stoffer, og man kan oppleve å få merker av forskjellige stoffer, hvorav enkelte forsvinner av seg selv mens enkelte forblir. Granitt er varmebestandig.
Komposittmaterialer kan motstå varme på opptil 110 grader og er for øvrig et holdbart materiale.

FAQ – Steinplaters toleranse
Husk at stein er et materiale som er laget av naturen og derfor strengt tatt ikke kan sammenlignes med en vist prøve. Det vil alltid forekomme variasjoner, og slike variasjoner kan ikke være gjenstand for klage.
Vanlige forekommende variasjoner i naturstein som må aksepteres:
• Små luftbobler er veldig vanlige i for eksempel lys Carrara-marmor. Disse opptrer ofte som små lyse punkter eller tomrom.
• Små, upolerte punkter eller tomrom finnes som oftest i polert granitt. Granittype og lys påvirker utseendet til disse.
• Streker kan enkelte ganger bli oppfattet som sprekker i steinen.
• Klart prominente felt i finkornet granitt som ikke overskrider størrelsen på en twopence-mynt.
• Andre fargevariasjoner i samme leveranse, forutsatt at de forskjellige steinene er tatt av samme forsendelse.
• I tillegg til naturlige variasjoner må også profesjonelt utførte reparasjoner aksepteres.

Produksjonstoleranser:
• Retthet +/- 2 %.
• Vridning +/- 2 %.
• Tykkelse +/- 3 mm innenfor samme leveranse. Plater som går imot hverandre blir pusset ned til samme nivå i forkant.
• Variasjoner i lengde +/- 5 mm og bredde +/- 2 mm.
• Dimensjoner på fordypning +/- 3 mm. Plasseringen til fordypningen/ kranhullet +/- 3 mm i lengde og bredde.
• Overheng +/- 3 mm
• Tilpasningsformet kum i flukt med stein (overflatemontering) overflaten +/- 2 mm. Hverken stein, metall eller glass er 100 % fullstendig rette, og man finner ikke 100 % rette kummer.
• Tilpasningsform av platetopp i flukt med stein (overflatemontering) størrelse + / 0-3 mm. Vennligst merk at enkelte produsenter av platetopper anbefaler en myk fuge mellom stein og glassplater på minimum 3 mm. Hvis dette er redusert, gir de ingen garanti for holdbarheten til glassplaten.

Ovennevnte avvik gjelder dersom både rammer og alle sidene er rette og korrekt installerte. Dersom kjøperens kjøkken eller plasseringen hvor steinplaten skal monteres er skjev, vil Granitop ikke være i stand til å produsere steinplater uten at det blir en sprekk mellom benkeplaten og sidene.
Hvis veggene eller skapene ikke er rette, kan dette påvirke overhenget og CC i dimensjonene på fordypning for kummer og platetopper på opptil 10 mm.
Denne avtalen trer i kraft så snart kjøper og selger har godkjent transaksjonen.