Kvartskivist tööpinnad Noble Areti Bianco

Noble Areti BiancoAbsorpsjonsgrad: 0 %
Vekt: 75 kg/m²/3cm
Pris: 2900 kr / m²